This is the title

This is the subtitle

Some text here


Kontaktalternativ

content 50% left

content 50% right

This is some content

Title of content background

Content with some background

Titel of content (treatment step)

Contents of content (treatment step)

Behöver jag ta ut mina kontaktlinser innan en synfältsundersökning?

Endast om du bär multifokala linser behöver du ta ut dessa för synfältsundersökningen. Andra kontaktlinser och din glasögon kan bäras under undersökningen.

Får jag ögondroppar innan en synfältsundersökning?

Innan enbart en synfältsundersökning ges inget läkemedel till dig. Du kan köra bil eller cykla. Ibland kan ögonläkaren besluta att ge ögondroppar för att vidga pupillen för att kunna genomföra nödvändiga vidare undersökningar av ögat. I detta fall ser du sämre under några timmar och får inte delta aktivt i trafiken under denna tid.

Vad är de möjliga riskerna och komplikationerna med en glaukombehandling?

Riskerna med behandlingen beror på behandlingstypen och kommer att diskuteras av ögonläkaren med dig innan behandlingen påbörjas.

Vad är högt ögontryck?

Ögonen producerar kontinuerligt vätska (kammarvatten). Denna vätska förser hornhinnan och linsen och skapar ett visst tryck i ögat (ögontryck), eftersom produktionen och avflödet av kammarvattnet är i balans. På detta sätt behåller ögat sin stabilitet och form. Om denna balans är störd, till exempel för att avflödet av kammarvattnet från ögat fungerar sämre, stiger ögontrycket. Genom detta ökade tryck i ögat kan nervfibrerna i synnerven skadas.

Vilka typer av glaukom finns det?

Det finns olika typer av glaukom:

Kroniskt öppenvinkelglaukom Detta är den vanligaste formen av kroniskt glaukom. Vid öppenvinkelglaukom är avflödet av kammervätska från ögat försvårat, vilket orsakar att ögontrycket kroniskt är lätt eller också markant förhöjt. Detta leder till de karaktäristiska skadorna på synnerven och en begränsning av synfältet.

Normaltrycksglaukom Normaltrycksglaukom skiljer sig från öppenvinkelglaukom genom att de typiska skadorna på synnerven med synfältsbortfall inträffar trots att ögontrycket fortfarande är normalt.

Trångvinkelglaukom Vid denna form av glaukom är utrymmet mellan hornhinnan och iris mycket trångt, så att kammervattnet i ögat har svårt att nå avflödessystemet i vinkeln mellan hornhinnan och iris. Denna anatomiska egenskap observeras oftare hos mycket långsynta, små ögon eller vid en mycket avancerad katarakt.

Akut glaukom Vid akut glaukom uppstår en plötslig begränsning av avflödet av kammarvatten i ögat, vilket kan orsaka att ögontrycket ibland stiger mycket kraftigt inom loppet av timmar. Detta mycket smärtsamma tillstånd är en nödsituation och kräver omedelbar behandling.

Sekundärt glaukom Glaukom kan också uppstå som följd av en annan ögonsjukdom eller en tidigare olycka i ögat. Detta kallas sekundärt glaukom.

Medfött glaukom Av alla typer av glaukom är det medfödda glaukomet det sällsyntaste. Vid denna form av glaukom föreligger en medfödd förändring av kammarvinkeln.

Är makuladegeneration ärftlig?

Ärftlighet spelar en viktig roll i utvecklingen av AMD. Om du har släktingar i första led med AMD, har du en ökad risk att drabbas av AMD.

Kommer jag att bli helt blind på grund av makuladegeneration?

Vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är "endast" det centrala seendet påverkat. Det perifera seendet (seendet runt omkring centrum) förblir oftast någorlunda bra. Följaktligen leder AMD sällan till fullständig blindhet.

Vad kan jag göra för att skydda mina ögon?

Studier har visat att en viss förebyggande effekt kan uppnås genom att sluta röka, bibehålla en hälsosam vikt samt reglera blodtrycket. Även tillräcklig fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt. Dessutom kan, i samråd med din ögonläkare, speciella kosttillskott intas för vissa former av AMD, som innehåller antioxidanter (lutein och zeaxantin, som också finns i gröna bladgrönsaker) i en speciell sammansättning, eftersom det antas att det kan försena uppkomsten av sjukdomens senare skede. Det viktigaste är dock att du konsulterar en ögonläkare omgående vid symtom, särskilt om ditt andra öga är drabbat, eftersom ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre är resultaten av terapin.

Vid vilken ålder uppstår symtom/besvär?

I regel uppträder AMD, som namnet antyder, vanligtvis först i åldern över 60 år. När besvär visar sig beror på den individuella förloppet.

Vilka behandlingsalternativ finns det för makuladegeneration?

Om en behandling är möjlig beror på formen av AMD.

Ungefär 80-90 % av personerna med AMD har torr makuladegeneration. För den torra formen finns det för närvarande ingen effektiv behandling.

För majoriteten av patienterna med våt AMD utgör regelbundna tillförsel av kärltillväxthämmande substanser (så kallade VEGF [vascular endothelial growth factor]-hämmare), som appliceras smärtfritt i glaskroppen under lokalbedövning, i allmänhet den mest effektiva behandlingen för att bromsa eller till viss del även stoppa det överdrivna tillväxten av de sjukliga kärlen och deras konsekvenser i sjukdomens vidare förlopp.

Vilka risker och komplikationer finns det vid behandling av våt makuladegeneration?

Det har genomförts ett stort antal studier om systemiska och lokala biverkningar av "Anti-VEGF-injektioner". Dessa har visat att risken visar sig vara mycket låg. De vanligaste besvären är kortvariga irritationer och synstörningar, särskilt på injektionsdagen.

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Hur går en kataraktoperation till?

Först görs ett 2-3 mm litet snitt i kanten av hornhinnan, genom vilket en smal ultraljudsenhet används för att sönderdela den kroppsegna grumliga linsen och sedan, som med en "mini-dammsugare", sugas upp (kallas för fakoemulsifikation). Kapselsäcken förblir intakt.

Därefter placerar ögonkirurgen den inledningsvis fortfarande vikta konstlinsen i den tomma kapselsäcken, där den vecklas ut och förankras med två små elastiska bågar eller fötter.

Hur lång tid tar en kataraktoperation?

En kataraktoperation är snabbt utförd: Den tar bara 10 till 15 minuter. Du kommer att befinna dig, inklusive förberedelser och eftervård, i kliniken i ungefär två till tre timmar. Efter det kan du åka hem.

Hur vanliga är katarakt och kataraktoperationer?

Gråstarrsoperation är världens vanligaste operation och bara i Sverige görs över 100.000 sådana operationer årligen. Grå starr förekommer främst efter 60 års ålder och snittåldern vid operationär 71 år.

Vad är funktionen hos konstlinsen?

Ögat har förmågan att fokusera på olika avstånd: på nära håll (t.ex. när man läser en bok), på medelavstånd (vid matlagning eller vid datorn) och på långt håll (utomhus och när man kör bil). Denna fokuseringsförmåga går långsamt förlorad med åldern (ålderssynthet). Även vid en kataraktoperation går ögats naturliga förmåga att fokusera på olika avstånd förlorad. Efter en kataraktoperation behöver ögat hjälp för att kunna ställa in skärpan på olika avstånd. Fokuseringen tas då över genom att bära glasögon och/eller kontaktlinser eller genom en premium-intraokular lins (implantat).

Vid operation av grå starr kan vi använda oss av olika konstgjorda linser. Bergman Clinics erbjuder dig möjligheten att välja mellan olika konstgjorda linser.

Vilka typer av konstgjorda linser finns det?

Det finns olika typer av linser, alla med sina specifika egenskaper. Vi skiljer på den sfäriska monofokala (standard) konstlinsen, den asfäriska monofokala konstlinsen, den monofokala toriska konstlinsen, den multifokala konstlinsen samt den multifokala toriska konstlinsen.

Typen av lins som ögonläkaren slutligen implanterar beror delvis på din preoperativa glasögonstyrka, men naturligtvis också på dina önskemål.

Självklart kommer ögonläkaren att hjälpa dig att fatta ett bra beslut. Du kommer dessutom att informeras om hur konstlinsen påverkar din glasögonstyrka.

a) Standard konstlins (monofokal)

Denna lins är den mest frekvent implanterade linsen. Efter operationen möjliggör denna lins skarpt seende på ett avstånd. I regel handlar det om att se på långt håll. I detta fall behöver du sedan en läsglasögon för närsyn.

Det är också möjligt med en konstlins för skarpt seende på nära håll utan glasögon, särskilt om du är närsynt och är van vid detta. Efter operationen är dock glasögon för långsynthet nödvändiga.

b) Högvärdig konstlins

1. Monofokal torisk lins

Vid förekomst av en stark hornhinnekrökning (astigmatism) kan du med denna lins efter operationen se klart på ett avstånd, vanligtvis utan glasögon, likt den monofokala konstlinsen (se ovan). En torisk monofokallins kan övervägas från en hornhinnekrökning på mer än 1,5 dpt. Om astigmatismen (även kallad cylindrisk avvikelse av hornhinnan) inte korrigeras genom konstlinsen, krävs glasögon efter kataraktoperationen för att se skarpt på alla avstånd.

2. Multifokal lins

En multifokal lins är särskilt intressant och blir allt mer populär eftersom den projicerar en skarp bild på näthinnan både på långt och nära håll (och delvis på mellanavstånd). På så sätt kan du i bästa fall helt undvika glasögon även på äldre dagar.

Dock kan det vara så att man måste göra vissa avkall på bildkvaliteten, vilket för de flesta människor inte är särskilt påtagligt. I mörker kan det dock hända att punktformade ljuskällor framstår som suddiga, vilket vissa bilförare kan uppleva som mycket störande till problematiskt. Efter en viss invänjningsperiod överväger dock oftast fördelarna och nackdelarna blir knappt märkbara.

3. Multifokal torisk lins

Detta är en lins som kombinerar egenskaperna hos en monofokal torisk konstlins och en multifokal konstlins.

Efter mätningen av ditt öga/din lins (biometri) kommer det att utvärderas vilka konstlinsalternativ som passar för dig.

Vänligen meddela den undersökande ögonläkaren eller optikern vid Bergman Clinics ögonklinik dina personliga önskemål. Kommer du bra överens med läsglasögon? Eller är det din stora önskan att klara dig utan några glasögon alls?

Vilken linsstyrka ska linsimplatatet ha?

Precis som det finns olika typer av glasögon och kontaktlinser, finns det också olika typer av konstlinser. Vanligtvis väljs en sfäriskt slipad, monofokal standardlins, med vilken du kan se skarpt på ett (före operationen) diskuterat och beräknat avstånd. Här kan du välja mellan att se på nära håll eller på långt håll. För att kunna se skarpt på olika avstånd efter operationen krävs fortfarande glasögon. Om du till exempel är van vid att använda läsglasögon, rekommenderas det att låta implantera en monofokal lins för långsynthet.

Asfäriska monofokala linser har en speciell optik för att minska bildförvrängningar.

Det finns också linstyper som gör att du kan se skarpt i två eller tre områden – på nära håll, på mellanavstånd och på långt håll. Efter kataraktoperationen är då oftast inte läsglasögon nödvändiga.

Om du har en hornhinnekrökning (astigmatism), kan detta korrigeras med en så kallad torisk lins. Idag finns det inte bara toriska monofokala linser utan även toriska multifokala linser som kombinerar egenskaperna hos båda typer av konstlinser.

Vilken typ av konstlins används?

Bergman Clinics använder den senaste generationen av linser. Före kataraktoperationen mäts styrkan på konstlinsen noggrant med hjälp av optisk laserbiometri. Valet av konstlins baseras bland annat på din preoperativa glasögonstyrka, dina undersökningsresultat, vanor och önskemål.


Självklart kommer våra optiker och ögonläkare att ge dig omfattande rådgivning och hjälpa dig att fatta ett bra, för dig lämpligt beslut.

Hur får jag en remiss till Bergman Clinics?

För att besöka Bergman Clinics behöver du en remiss från din vårdcentral, din lokala optiker eller, för barn, från skolsköterskan. De bedömer ditt behov och kan hänvisa dig till oss för vidare specialistundersökning och behandling. 

I Region Stockholm och Skåne tar vi även emot egenremisser som du kan läsa mer om här. 

Vad ska jag ta med mig till mitt första besök?

Ta med giltig legitimation, din remiss (om du fått den i pappersform), tidigare ögonundersökningar och glasögon eller kontaktlinser du använder.

Det är en skavande känsla, känns grusigt, lite rött och irriterat, och det rinner?

Använd receptfria smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel 5-6 gånger om dagen. Komplettera med en tjockare gel nattetid. Observera att gelen bör tas 30 minuter före eller efter andra droppar.

Det är mjölkigt/suddigt efter operation?

Det är normalt och kan sitta i några dagar, men det kommer gradvis att förbättras. En viss suddighet kan kvarstå i några veckor efter operationen.

Får jag duscha och tvätta håret efter operationen?

Om du kan tvätta håret utan att få vatten, tvål eller schampo i ögonen går det bra under den första veckan.

Hur läge ska jag ta droppar efter operation?

Du ska ta droppar enligt ditt droppschema som du fått från din läkare.

Hur länge kommer jag att stanna på kliniken efter operationen?

Du kommer att stanna en stund för övervakning. Du kan därefter ta dig hem, men du kan inte köra bil.

Kan jag sporta efter operation?

Du ska inte sporta direkt efter operation.

Kan jag vara i stallet efter operation?

Du kan gå tillbaka till stallet efter ett par veckor efter operation.

När får jag mina droppar?

Droppar ordineras vanligtvis vid första besöket eller förundersökningen. Annars tillhandahålls de på operationsdagen.

När kan jag börja spela golf, träna, simma, dyka, bastu, lyfta tungt och sminka mig?

Undvik dessa aktiviteter under de första 2 veckorna. Vattensport och dykning bör undvikas i 4 veckor.

När kan jag köra bil igen efter ögonoperation?

Du kan inte köra bil direkt efter operation. Vanligtvis går det bra att köra bil dagen efter operation.

När ska jag sluta med dropparna?

Avsluta droppbehandlingen 3 veckor efter operationen om inte läkaren ordinerat annat.

Ska jag ta några droppar innan operation?

Fortsätt att ta alla mediciner, inklusive ögondroppar, som vanligt fram till operationen.

Vad ska jag tänka på innan operation?

Duscha och tvätta håret. Undvik att smörja in ansiktet eller använda smink på operationsdagen.


Title of image + text snippet

Content of image + text snippet

Bergman Clinics | Ögon

Title text (intro)

Lyssna

Content - text (intro)

Bergman Clinics | Ögon

Title intro (without Trustpilot)

Content intro (without Trustpilot)

Bergman Clinics | Ögon

Kliniker

Eugeniavägen 12, Eye Center of Excellence, plan 9

Bergman Clinics Hagastaden Ögonklinik

Eugeniavägen 12, Eye Center of Excellence, plan 9
171 64 Solna
46851758819

Batterigatan 9, A6

Bergman Clinics A6 Ögonklinik

Batterigatan 9, A6
55305 Jönköping
+46368602030

Stationsgatan 20B, Memira by Bergman Clinics

Bergman Clinics Uppsala Ögonklinik

Stationsgatan 20B, Memira by Bergman Clinics
753 40 Uppsala
+4618151818

TRANÅS

Bergman Clinics Tranås Ögonklinik

Storgatan 41
573 32 Tranås
+46102439400

Bergman Clinics Malmö Ögonklinik

Stora Nygatan 50-56
211 37 Malmö
040-620 89 20

Bergman Clinics Nacka Ögonmottagning

Forumvägen 14
131 53 Nacka
08-525 157 23

Bergman Clinics Täby Ögonmottagning

Göran Elgfelts gata 3
183 39 Täby
+4687924920

Google Maps

Bergman Clinics | Ögon

Vi arbetar tillsammans med bland annat:

Region Jönköpings län
Region Uppsala
Region Skåne
Region Stockholm

Title of search bar

Ögonläkare och kataraktkirurger

Operationer

+500.000

Operationer

Läkare

+200

Läkare

Kliniker

+100

Kliniker

Title (intro)

Ersätts av din Region
Ersätts av din Region
Korta väntetider
Korta väntetider
Kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet
Personligt förhållningssätt
Personligt förhållningssätt

Behandlingsfilmer

Snel topkwaliteit zorg, gewoon verzekerd

Gå till 1177.se
Kontakt