Glaukom

Lyssna


Glaukom, även kallat grön starr, är en sjukdom i synnerven. Vid denna ögonsjukdom förloras nervfibrerna i synnerven gradvis. En av de vanligare kända orsakerna är förhöjt ögontryck.

Synnerven befinner sig vid den bakre polen av ögat och är förbindelsen mellan ögat och hjärnan. Den ser till att bilderna vi ser med näthinnan i ögat vidarebefordras till hjärnan.

Ett förhöjt ögontryck kan leda till att nervfibrer i synnerven skadas och gradvis dör av. Detta leder till bortfall i det perifera synfältet, som till en början sällan märks av av patienterna.

Om glaukom inte behandlas kommer bortfallet i synfältet att öka. I ett avancerat skede kan även det centrala, skarpa synförmågan påverkas. Utan behandling kan sjukdomen således leda till blindhet.

Glaukom kan dock även förekomma vid normalt ögontryck. Möjliga orsaker kan då vara störningar i blodcirkulationen i området kring synnerven.

Symtom på glaukom

Symtomen varierar beroende på typen av glaukom. Vid det vanligare kroniska glaukomet minskar synfältet gradvis. Eftersom hjärnan till en början fortfarande kan kompensera för de saknade delarna av bilden, märker man ofta inte till en början att synfältet är begränsat. Ibland märker drabbade personer att de har svårare att hitta föremål, att de stöter emot saker eller att de missar något i trafiken. Vid avancerat glaukom kan synskärpan slutligen minska. En sällsynt specialform av glaukom kan ge upphov till starka besvär akut. Det kan uppstå plötsliga och betydande ökningar av ögontrycket som kan leda till en smärtsam akut glaukomattack. I detta fall är det en akut nödsituation som måste behandlas omedelbart, eftersom permanenta skador kan uppstå inom timmar eller dagar om det inte behandlas.

Möjliga symtom sammanfattas här:

Tyvärr uppträder ofta inga märkbara symtom i början. Endast en undersökning hos ögonläkaren kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

  • Ett förhöjt ögontryck upptäcks vid mätning av ögontrycket.
  • Ljusblixar i synfältet, med eller utan kombination med huvudvärk i svagt ljus
  • En minskning av synskärpan
  • Ett akut rött, ofta mycket smärtsamt öga med symtom som illamående och/eller kräkningar

Behandlingsalternativ för glaukom

  • Tyvärr är skadan på synnerven permanent och kan inte repareras. Därför är det viktigt att glaukom upptäcks och behandlas så tidigt som möjligt. Den enda beprövade behandlingen för närvarande är att sänka ögontrycket, med olika behandlingsmetoder beroende på glaukomtyp.

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen för kroniskt öppenvinkelglaukom och även normaltrycksglaukom är att sänka ögontrycket. Detta kan uppnås genom laserbehandling, ögondroppar och i vissa fall genom operation där ögonläkaren minskar produktionen av kammarvätska eller skapar en bättre avflödesväg för kammarvätskan.

Kroniskt trångvinkelglaukom

Det kroniska trångvinkelglaukomet kan vara en förstadium till en akut glaukomattack. Förutom att sänka det ofta kroniskt förhöjda ögontrycket med t.ex. ögondroppar, utförs oftast en laserbehandling för att förhindra en instängning av iris och möjligen en akut glaukomattack. Beroende på den anatomiska situationen i ögat kan det vara lämpligt att genomföra en gråstarrsoperation där den naturliga linsen i ögat byts mot en konstgjord. Den inopererade konstgjorda linsen är tunnare än den naturliga linsen, vilket skapar mer utrymme i ögat och undviker blockeringen av kammarvinkeln med den möjliga följden av en akut glaukomattack.

Akut glaukom

Vid akut glaukom blockerar iris som bildar pupillen avflödeskanalerna i vinkeln mellan hornhinnan och iris i ögat och hindrar således avflödet av kammarvätskan från ögat. Patienten får ett irriterat, ofta mycket smärtsamt öga och en minskning av synskärpan. Den akuta behandlingen syftar till att sänka ögontrycket med ögondroppar och tabletter och att avbryta anfallet med laserbehandling. När ögat har lugnat sig genomförs ibland en gråstarrsoperation vid ett senare tillfälle för att förhindra en ny instängning av iris. Det andra ögat kan förebyggande behandlas med laser och/eller gråstarroperation vid behov för att förhindra uppkomsten av ett akut glaukom.

Förutsättningen för behandling är en noggrann ögonundersökning med ibland upprepade mätningar av ögontrycket och en synfältsundersökning samt eventuellt ytterligare undersökningar för att fastställa allvaret av den redan befintliga skadan på synnerven och den exakta typen av glaukom.

Undersökning av glaukom

Glaukom kan undersökas på olika sätt. Beroende på allvaret av glaukomet bestämmer ögonläkaren vilka undersökningar som ska göras.

Allmän ögonundersökning

Vid den allmänna ögonundersökningen av ögonläkaren undersöks ögats allmänna tillstånd, med fokus på synnerven, synfältet och ögontrycket.

Optisk koherenstomografi (OCT)-skanning

Denna smärtfria undersökning skannar näthinnan och synnerven med en ljusstråle. Tjockleken på synnervsfibrerna mäts och en bild av näthinnans tvärsnitt tas. På så sätt
 

Frågor

Behöver jag ta ut mina kontaktlinser innan en synfältsundersökning?

Endast om du bär multifokala linser behöver du ta ut dessa för synfältsundersökningen. Andra kontaktlinser och din glasögon kan bäras under undersökningen.

Får jag ögondroppar innan en synfältsundersökning?

Innan enbart en synfältsundersökning ges inget läkemedel till dig. Du kan köra bil eller cykla. Ibland kan ögonläkaren besluta att ge ögondroppar för att vidga pupillen för att kunna genomföra nödvändiga vidare undersökningar av ögat. I detta fall ser du sämre under några timmar och får inte delta aktivt i trafiken under denna tid.

Vad är de möjliga riskerna och komplikationerna med en glaukombehandling?

Riskerna med behandlingen beror på behandlingstypen och kommer att diskuteras av ögonläkaren med dig innan behandlingen påbörjas.

Vad är högt ögontryck?

Ögonen producerar kontinuerligt vätska (kammarvatten). Denna vätska förser hornhinnan och linsen och skapar ett visst tryck i ögat (ögontryck), eftersom produktionen och avflödet av kammarvattnet är i balans. På detta sätt behåller ögat sin stabilitet och form. Om denna balans är störd, till exempel för att avflödet av kammarvattnet från ögat fungerar sämre, stiger ögontrycket. Genom detta ökade tryck i ögat kan nervfibrerna i synnerven skadas.

Vilka typer av glaukom finns det?

Det finns olika typer av glaukom:

Kroniskt öppenvinkelglaukom Detta är den vanligaste formen av kroniskt glaukom. Vid öppenvinkelglaukom är avflödet av kammervätska från ögat försvårat, vilket orsakar att ögontrycket kroniskt är lätt eller också markant förhöjt. Detta leder till de karaktäristiska skadorna på synnerven och en begränsning av synfältet.

Normaltrycksglaukom Normaltrycksglaukom skiljer sig från öppenvinkelglaukom genom att de typiska skadorna på synnerven med synfältsbortfall inträffar trots att ögontrycket fortfarande är normalt.

Trångvinkelglaukom Vid denna form av glaukom är utrymmet mellan hornhinnan och iris mycket trångt, så att kammervattnet i ögat har svårt att nå avflödessystemet i vinkeln mellan hornhinnan och iris. Denna anatomiska egenskap observeras oftare hos mycket långsynta, små ögon eller vid en mycket avancerad katarakt.

Akut glaukom Vid akut glaukom uppstår en plötslig begränsning av avflödet av kammarvatten i ögat, vilket kan orsaka att ögontrycket ibland stiger mycket kraftigt inom loppet av timmar. Detta mycket smärtsamma tillstånd är en nödsituation och kräver omedelbar behandling.

Sekundärt glaukom Glaukom kan också uppstå som följd av en annan ögonsjukdom eller en tidigare olycka i ögat. Detta kallas sekundärt glaukom.

Medfött glaukom Av alla typer av glaukom är det medfödda glaukomet det sällsyntaste. Vid denna form av glaukom föreligger en medfödd förändring av kammarvinkeln.

Hur bokar jag en tid?

Du kommer till Bergman Clinics genom remiss eller egenremiss. Du kan hantera din bokning via 1177.

Hur regleras kostnadsersättning/försäkring?

Klinikerna på Bergman Clinics är kontraktsbundna partner till alla offentliga och och flera privata sjukförsäkringar och berättigade till bidragsstöd.

Vilka kliniker erbjuder behandling?

Våra ögonmottagningar utför undersökningar och återbesök. Våra ögonkliniker utför utöver detta även operation.

Vilken kvalitet erbjuds på Bergman Clinics?

Vi erbjuder medicinsk vård av högsta nivå. I centrum står fyra värden:

  1. Bästa behandlingsresultat
  2. Trygghet och Säkerhet
  3. Kundfokus
  4. Erfarenhet i teamet

Visa alla vanliga frågor

Gå till 1177.se
Kontakt